Kategoriler
resmi gazete Uzaktan Eğitim Yılsonu Notu yönetmelik

Uzaktan Eğitim ve Telafi Eğitimi Puanla Değerlendirilmeyecek

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; “salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” hakkında düzenleme yapıldı. Buna göre, uzaktan eğitim ve telafi eğitimi puanla değerlendirilmeyecek. Öğrencilerin yılsonu puanı, ilk dönem puanıyla belirlenecek.

(İlgili Yönetmelik Değişikliği için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar


YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 1 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir.
(2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.
(3) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.
(4) Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı
yaptırılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.