Kategoriler
Adli Tatil Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı HİGM: Adli Tatil Uygulaması ve Süresi Devam Etmelidir

“Duruşma günlerinin 2020 Eylül Ayı ve sonrasına verilmesi ve adli tatilin kaldırılması halinde hakim ve savcıların da izinlerini 2020 Eylül Ayı ve sonrasında kullanacak olması nedenleriyle, adli tatil uygulaması ve süresinin devam etmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Demet Arslan
Ankara Barosu

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 92358809-152.03/20648/11287 22/04/2020
Konu : Adli Tatil
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 17/04/2020 tarih ve E.8344 sayılı yazınız.

COVİD – 19 virüsü salgını nedeniyle icra iş ve işlemlerinin durduğu, adliyelerdeki diğer işlerin ise en düşük seviyeye indirildiği, alınması zorunlu olan söz konusu tedbirler kaldırıldığında adliyelerde ve icra dairelerinde muazzam bir iş yükünün oluşacağı, iş günlerine düşecek yoğunluğun çok lazla olacağı, bu nedenlerle bu yıla mahsus olmak üzere, geçici bir kanuni düzenleme yapılmak suretiy le 20 Temmuz 2020 – I Eylül 2020 tarihleri arasında adli tatile girilmemesi, eğer adli tatil zorunlu görülüyor ise sürenin on beş günle sınırlı olması ve tarih aralığı belirlenirken okul tatiliyle aynı aralığa denk getirilmesi hususunda öneri ve görüş talebini içeren ilgi yazınız ve konu incelendi. 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Adli tatil süresi” kenar başlıklı maddesinde “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir
eylülde başlar” hükmü yer almakta olup, devamında yer alan 103. maddesinde ise adli tatilde görülecek dava ve işler hüküm altına alınmıştır.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun COVİD – 19 Kapsamında İlave Tedbirler konu dağıtımlı yazısında, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı ile, yargılama faaliyetleri yönünden birçok tedbire hükmedildiği gibi, tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
Açıklanan nedenlerle, mahkemelerce duruşma tarihi yaklaşan davalara ilişkin olarak, ülkemizde devam eden salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni duruşma tarihlerinin genellikle 2020 Eylül
ayı ve sonrasına bırakıldığından adli tatil süresince yalnızca 6100 sayılı Kanunun ilgili hükmünde belirtilen dava ve işlerin görüleceği, ayrıca adli tatilin kaldırılması veya süresinin değiştirilmesi halinde hakim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izinlerini Eylül ayı ve sonrasında kullanacak olmaları nedeniyle duruşmalara bakabilecek hakim sayısının yetersiz kalacağı nazara alındığında mevcut şartlar uyarınca 2020 yılı adli tatil
süresi ve uygulamasının devam etmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür