Kategoriler
Koronavirüs Salgın Tedbirleri Tarife Tebliğ

Şehirlerarası Otobüs Taban/Tavan Tarifesi Değiştirildi

Salgın nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yeni taban/tavan ücret tarifesi belirlendi. Tavan ücretler yol mesafesine göre 100-500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

(İlgili Tebliğ için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK
TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan
edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi
yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler
dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar
uygulanmak üzere taban ve Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti
yapmaya yetkili olan Bl ve Dl yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanununun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar

Taban/Tavan ücret tarifeleri
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla
yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihi ile 31/7/2020
tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV)
dahildir.
b) Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56
ncı maddesine göre “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret
olarak ise Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.
c) Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin
üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.
ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve
engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.