Kategoriler
Bilirkişilik Pandemi Tedbirleri Süreler

Bilirkişilik Süreleri 15 Hazirana Uzatıldı

Bilirkişi ekranlarına aktarılan güncellemenin bitiş tarihi 15/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Bilirkişi görevlendirmesi yapan merciler tarafından raporun sunulması için tayin edilen süreler ve rapor teslim tarihlerine ilişkin UYAP veri girişleri ile buna dair kontroller bu husus kapsamında yapılacaktır.

(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın ilgili Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Sayı : 87844950-650.01.2.2017-E.53/12237 12/05/2020
Konu : Korona Virüsü Hakkında Alınacak
Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 30/03/2020 tarihli ve 87844950-650.01.2.2017-E.43/9795 sayılı yazımız.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Salgın hastalığın Ülkemizde görülmesine bağlı olarak, alınan tedbirler ve insanların sosyal temastan kaçınmaları nedeniyle kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmaları ve süresi içinde hukuki işlemleri yapmaları zorlaşmıştır.
Bu bağlamda, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kanunun Geçici 1. Maddesi kapsamında, süresinde raporunu getirmeyen bilirkişilerin yeni görevlendirme alamaması için UYAP sisteminde yer alan Rapor Teslim Kontrolü Uygulamasında değişikliğe gidilmiş ve 13/03/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında UYAP Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması pasife alınmış olup bilirkişilerin
görevlendirildikleri dosyalarda raporlarını sunmaları için kendilerine verilen asıl veya ek sürelerin bu tarih aralığına denk gelmesi durumunda uygulama çalışmayacak ve bu durumdaki bilirkişilerin yeni görevlendirme alabilecekleri şekilde güncelleme yapılmıştır.
Bu defa, 30/04/2020 tarihli 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargı
Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin
süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmasına” karar verilmiştir.

Bu itibarla; Daha önce 15/05/2020 olarak uygulama ekranlarına aktarılan güncellemenin bitiş tarihi 15/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmış olup bilirkişi görevlendirmesi yapan merciler tarafından raporun sunulması için tayin edilen sürelere ve rapor teslim tarihlerine ilişkin UYAP veri girişlerinin ve buna ilişkin kontrollerin yukarıda anılan durumlar gözetilerek yapılması ve belirlenen tarih öncesinde salgın hastalığın yayılma
tehlikesinin ortadan kalkması hâlinde gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirileceği hususlarında, Bilgi edinilmesi ve yargı çevrenizdeki daire, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarına duyurulmasını rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür