Kategoriler
7244 sayılı Kanun milli emlak genel tebliği Salgın Tedbirleri

Ecrimisil Ödemelerine 3 Ay Erteleme

Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerine dair Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ödemeler zam veya faiz uygulanmadan üç ay süreyle ertelendi.

(7244 sayılı Kanun ile Milli Emlak Genel Tebliği‘ne ulaşmak için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 399)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Ecrimisil ertelemesi: Hazine taşınmazlarının tarım ve hayvancılık
amacıyla izinsiz kullanımından kaynaklanan, erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenmesi ve herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitlendirilerek tahsil edilmesini,
c) Erteleme dönemi: 1/4/2020 tarihi ile 1/7/2020 tarihi arasındaki dönemi,
ç) Erteleme süresi: Erteleme döneminde tahsili gereken bedellerin vade
tarihinden itibaren üç aylık süreyi,
d) Hak sahibi: 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında kalan 2/B taşınmazlarını, 12 nci maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci
fıkrası kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini ve geçici 22 nci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazlarını satın alanlar ile ilgili mevzuatında belirtilen yükümlülüklere uyulması şartıyla doğrudan satın alma hakkına sahip olanları,
e) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,
f) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi
başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,
g) Satış bedeli ertelemesi: Hak sahiplerinden, İdarece yapılan satışa esas
tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar ile daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme sürelerinin, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenmesi ve herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitlendirilerek tahsil edilmesini,
ğ) Taksitlendirme: Erteleme süresinin sona erdiği tarih, ilk taksit tarihi olmak üzere taksitlendirme dönemi kadar aylık eşit taksitleri,
h) Taksitlendirme dönemi: Erteleme döneminin sona erdiği tarihten itibaren erteleme süresi kadar olan dönemi,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Satış ve Ecrimisil Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları ve Uygulama Usulü

Satış bedeli ertelemesinden yararlanma şartları
MADDE 4 – (1) Hak sahiplerinden;
a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar,
b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade
tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1/4/2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar, satış bedeli ertelemesinden yararlanabilirler.
Satış bedeli ertelemesi uygulama usulü
MADDE 5 – (1) Hak sahiplerinden;
a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi,
b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade
tarihi, erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri, İdarece başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmaz.
Ecrimisil ertelemesi
MADDE 6 – (1) Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine
taşınmazlarından 1/4/2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.
(2) Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazları için
erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat, Taksitlerin Ödenmesi ve Diğer Hususlar

Tebligat
MADDE 7 – (1) İdarece; ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılır.
Taksitlerin ödenmesi
MADDE 8 – (1) Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin ilk taksit ödemesi
erteleme süresinin sona erdiği tarihte, müteakip taksitler takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılır.
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Ertelenen ecrimisillere ilişkin yapılacak indirimler, itiraz,
düzeltme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılır.
(2) Ertelenen satış bedellerinin süresi içerisinde ödenmemesi halinde
mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.