Kategoriler
ISTAC Tahkim telekonferans

ISTAC, Tahkim Davalarında Telekonferans ve Video Konferans İle Duruşma Yapılmasına İlişkin Kuralları Duyurdu

Daha önce uzaktan bağlantı yollarıyla tanık dinlenilmesine ilişkin usul ve esaslar diğer birtakım tahkim merkezleri tarafından duyurulmuş olsa da tahkim duruşmalarının bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanılması suretiyle gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilk defa İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından duyurulmuştur.

(Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.)

Salgın Hukuku Platformu Araştırma Grubu


ISTAC ÇEVRİMİÇİ DURUŞMA USUL VE ESASLARI
MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esaslarının amacı, ISTAC kurallarına göre yürütülen tahkim davalarında katılımcıların fiziksel olarak bir araya gelmeden telekonferans veya video konferans yöntemi ile yapacakları duruşmalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir. Bu Usul ve Esaslar’da kullanılan ‘duruşma’ teriminden, çevrimiçi duruşma anlaşılacaktır.
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine veya
kendiliğinden, hukuki dinlenilme hakkına uyulmak kaydıyla, burada önerilen usul ve esaslardan farklı kurallar belirleyebilirler.
MADDE 2 – DURUŞMAYA KARAR VERİLMESİ
Taraflardan birinin talebi üzerine veya Tek Hakem veya Hakem Kurulunun
uygun görmesi durumunda, duruşma veya toplantılar video konferans veya
telekonferans yöntemi ile yapılabilir.
MADDE 3 – DURUŞMA HAZIRLIKLARI
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, tarafların da görüşünü alarak duruşmanın
hangi yazılım kullanılarak yapılacağı, duruşmanın gizlilik ve güvenliği için alınması gereken tedbirleri, katılımcıların duruşmaya katılması için gereken telefon numarası, link, kullanıcı adı veya şifre gibi sair hususları duruşmadan önce belirleyip duruşmanın teknik altyapısını oluşturarak taraflarla paylaşacaktır.
Duruşmaya katılacak kişiler, katılım için gerekli olan teknik donanım ve yazılımı, bulundukları mekânın dinlenilmeye elverişli ve güvenli bir mekân olmasını kendileri sağlayacaktır.
Tek Hakem veya Hakem Kurulu veya taraflar, duruşma ile ilgili olarak ISTAC Sekretaryasından teknik konularda destek isteyebilirler. ISTAC Sekretaryası, imkanları dahilinde hakemlere ve taraflara teknik konularda açıklamalarda bulunacak ve destek olacaktır.
MADDE 4 – DURUŞMAYA KATILACAK KİŞİLER
Taraflar, duruşmaya katılacak kişileri duruşma öncesinde Tek Hakem veya
Hakem Kuruluna bildirir.
Taraflar, duruşma sırasında, duruşmaya katılması bildirilen ve izin verilenler
dışındaki üçüncü bir kişiyi duruşma ortamına dahil etmeyeceklerdir.
MADDE 5 – DURUŞMA YÖNETİMİ
Duruşma süresince görüntü ve ses kalitesinin etkilenmemesi için aynı anda
sadece tek kişi konuşacak ve duruşmadaki diğer katılımcılar mikrofonlarını sessize alacaklardır. Söz almak isteyen taraf, Tek Hakem veya Hakem Kurulunun söz vermesi üzerine konuşacaktır.
MADDE 6 –DURUŞMADA BELGE SUNULMASI
Duruşma sırasında Tek Hakem veya Hakem Kurulunun iznine tabi olarak
belgelerin elektronik ortamda iletilebilmesi mümkündür.
MADDE 7 –DURUŞMADA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, tarafların ve diğer ilgililerin duruşmaya katılma imkânına sahip olduğundan ve hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmediğinden emin olmak için gereken özeni gösterecektir.
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, duruşma sırasında hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini belirterek duruşmayı istediği zaman sonlandırabilir.
MADDE 8 –DURUŞMADA TANIK VEYA BİLİRKİŞİ DİNLENİLMESİ
Online duruşmada tanık veya bilirkişi dinlenilmesine karar verilmesi durumunda tanıklar veya bilirkişi video konferans yoluyla ve görüntülü olarak duruşmaya katılacaktır. Online duruşmaya katılan tanık veya bilirkişi, yüzü açıkça görülebilir bir şekilde kameranın karşısında hazır bulunacaktır.
Tanığın veya bilirkişinin yanında herhangi bir belge bulunup bulunamayacağına Tek Hakem veya Hakem Kurulu karar verir. Tek Hakem veya Hakem Kurulu, duruşma sırasında belirli bir belgenin tanığa gösterilmesine izin verebilir. Tek Hakem veya Hakem Kurulunun uygun bulması durumunda, tanığa gösterilecek belge, duruşma
esnasında elektronik olarak paylaşılarak soru sorulabilir.
MADDE 9 – TERCÜMAN KULLANILMASI
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, gerek duyulması halinde, duruşmada
tercüman kullanılmasına izin verebilir. Böyle bir durumda, çeviriye gereksinim duyan taraf duruşmaya katılmak üzere tercüman temin edecektir. Tercümana ait bilgiler önceden Tek Hakem veya Hakem Kuruluna bildirilecektir. Tercüman, tercümanlığını
yaptığı kişinin yanında bulunabileceği gibi, duruşmaya uzaktan da katılabilir.
MADDE 10 –DURUŞMA KAYDI
Tek Hakem veya Hakem Kurulu, taraflara bilgi vererek, duruşmanın sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine karar verebilir. Kayıtlar duruşmanın bitimini takiben taraflarla paylaşılacaktır.
Hakem veya Hakem Kurulu, masrafları taraflara ait olmak üzere, ses kayıtlarının yazılı hale getirilmesine karar verebilir.
Tek Hakem veya Hakem Kurulunun onayı olmadan duruşmanın herhangi bir aşamasında görüntü ve ses kaydı yapmak yasaktır.