Kategoriler
İş hukuku sokağa çıkma yasağı yargıtay

Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle İşten Çıkarma Konusunda Yargıtay Kararı

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi durumunda; birden fazla işyeri olan işverenin, işçiyi başka işyerinde çalıştırmayarak veya en azından işçiye bu yönde teklifte bulunmayarak iş sözleşmesini feshetmesi hukuka aykırıdır.

(Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 22.05.2017 Tarihli ve E:2017/33335, K:2017/11772 sayılı Kararı için tıklayınız.)

Av. Arb. Serap Dinler
Nevşehir Barosu


22. Hukuk Dairesi 2017/33335 E. , 2017/11772 K.
MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi …
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 14.04.2008-13.01.2016 tarihleri arasında davalı firmada ilaç mümessili olarak çalıştığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin 13.01.2016 tarihinde geçerli bir hukuki sebep gösterilmeksizin tek taraflı feshedildiğini, feshin kanuni geçerli bir sebebe dayandırılmadığını beyanla
müvekkilinin iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine, boşta geçen süreye ilişkin ücretlerinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalının Cevabının Özeti:
Davalı şirket vekili; davanın haksız, mesnetsiz ve hukaka aykırı olduğunu, davacının iş sözleşmesinin sokağa çıkma yasağından dolayı feshedildiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının sözleşmesinin haklı nedenle feshedilip edilmediğine dayanmaktadır.
Davacıya elden tebliğ edilen 13.01.2016 tarihli fesih bildiriminde davacının iş sözleşmesi; artan terör olayları ve ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı davacının fiilen görevini ifa edememesi nedeniyle
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/3 maddesine dayanılarak feshedildiği yazılıdır. Davalı taraf cevap dilekçesinde de ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve bu yasağın Yasanın aradığı bir haftadan fazla sürmesi nedeniyle davacının sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyan etmiştir.
Davacının sözleşmesinin feshedilmesine neden olan olaylar, artan terör olayları ve ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilanıdır. Bu sebeplerin zorlayıcı neden olduğunun kabulünde bir isabetsizlik yoktur.
Ancak davalı vekilinin sunmuş olduğu vekaletnamede davalı şirketin adresi …/…/İstanbul, şirket yetkilisinin adresi; …/İstanbul olarak görünmektedir. Davacının çalıştığı yer … ilçesi olup davacının
sözleşmesinin feshine sebep terör olayları ve bu olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi … ilçesinde gerçekleşmiştir. Bu durumda davalı şirketin münhasıran … ilçesinde faaliyet göstermediği, …’den başka faaliyet gösterdiği işyerlerinin de olduğu anlaşılmaktadır. 4857 sayılı Kanun’un “İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 25 maddesinin 3. fıkrasında, “İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.” durumu zorlayıcı neden olarak düzenlenmiştir. Somut olayda davalı işverenin yalnızca … ilçesinde faaliyet göstermediği, … çapında birden fazla işyerinin olduğu anlaşıldığına göre davacı işçinin … ilçesinden başka işyerlerinde
çalıştırılması imkanı olduğunun kabulü gerekir. Somut olay yönünden davalının, davacıyı diğer işyerlerinde çalıştırması veya en azından bu yönde davacı işçiye teklifte bulunması daha hakkaniyetli bir çözümdür.
Davacının izah edildiği üzere başka işyerinde çalıştırılmayarak sözleşmesinin feshi yoluna gidilmesi bozma nedeni olup 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, İlk Derece Mahkemesi
hükmünün ve İstinaf Mahkemesi kararının bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1-Yerel Mahkemenin ve İstinaf Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3-Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,
4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 31,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,20 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan tarife uyarınca 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafça sarf edilen, 341,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
8-Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, karardan bir suretin İstinaf Mahkemesine gönderilmesine,
9-Taraflarca yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.05.2017 gününde oybirliği ile kesin olarak karar
verildi.