Kategoriler
Uncategorized

COVID-19 (Koronavirüs) Salgınına Yakalanan Sağlık Personeli Açısından Söz Konusu Durum İş Kazası Olarak Mı Yoksa Meslek Hastalığı Olarak Mı Değerlendirilmelidir?

Av. Arb. Zeynep BAYRAM

Bilindiği üzere iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Meslek hastalığı ise; işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Kısacası İş Kazası, iş yerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise, işe bağlı bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir.

Kamu veya özel sağlık kuruluşunda olması farketmeksizin çalışan sağlık personelinin, çalışırken ya da işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirimde bulunulması gereken bir durumken COVID-19 tanısı sonrası gelişen olayların yalnızca iş kazası olarak bildirimi yapılması gerekmektedir. Örneğin, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.)  birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır. Buna karşın ani gelişen bir olaya ilişkin herhangi bir saptama olmasa da, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların COVID-19 tanısı almaları durumunda ise, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, meslek hastalığı bildirimi yapılması gerekmektedir. Çalışan sağlık personelinin koronavirüse maruz kalmasının iş kazası sayılıp sayılmayacağına dair en kritik husus illiyet bağının tespitidir. Çalışanın, çalışması sırasında enfekte olması söz konusu illiyet bağının varlığını gösterecek olduğundan  bu durum elbette ki  bir iş kazası kapsamında değerlendirilecektir.