Kategoriler
İş hukuku yargıtay yarım ücret zorlayıcı sebep

Zorlayıcı Sebepten Dolayı Çalıştırılmayan İşçiye Bir Hafta Yarım Ücret Ödenir

İş Kanunu’nun 40. maddesi gereğince; zorlayıcı sebep dolayısıyla çalıştırılmayan işçiye bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmesi gerekmektedir.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2000 Tarihli ve E:2000/11076, K:2000/16101 sayılı Kararı için tıklayınız.)

Av. Kübra Düzgün
Ankara Barosu


T.C. YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ
Esas : 2000/11076
Karar : 2000/16101
Tarih : 13.11.2000
YARIM ÜCRET
( 4857 s. İş K m. 40 )
( 1475 s. İş K m. 34 )

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ücret, ikramiye ve yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteğikısmen hüküm altınaalmıştır.
Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındakalan temyiz itirazlarıyerinde değildir.
2- Dosyadaki bilgi ve belgelere göre ekonomik kriz nedeniyle davalı işveren davacı dahil işçileri ücretsiz izne çıkarmıştır. 1.3.1999-14.3.1999 tarihleri arasındaki süre için ücretsiz izne davacı işçinin muvaffakatı olmaması nedeni ile bu istek olduğu gibi kabul edilmiş ise de; 1475 sayılı İş Kanunu´nun 34. maddesi dikkate alınmış değildir. Bu maddeye göre zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalıştırılmayan işçiye bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödemesi öngörülmüştür. Bu itibarla bir haftalık süreiçin davacı işçinin yarım ücrete hak kazandığı düşünülerek hesaplama yapılıp bulunacak miktarın hüküm altına alınması ile yetinilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halindeilgiliyeiadesine, 13.11.2000 gününde oybirliği ilekarar verildi.