Kategoriler
5275 Sayılı Kanun 7242 sayılı Kanun denetimli serbestlik HSK

Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik İşlemleri Hakkında HSK Kararı

7242 sayılı Kanun uyarınca, koşullu salıverilme hakkında karar verme yetkisi Asliye Ceza, Çocuk, Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine; denetimli serbestlik hakkında karar verme yetkisi infaz hakimliklerine ait olduğundan, söz konusu mahkemelerin, işlemleri aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmelerine karar verilmiştir.

(15.04.2020 t. HSK Kararı için tıklayınız.)

Av. Arb. Onur Çelik
Afyonkarahisar Barosu


T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Sayı : 87742275-010.07-0094-2020 15/04/2020
Konu : 7242 Sayılı Kanun Kapsamında
Alınacak Önlemler
DAĞITIM YERLERİNE

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Meclis Genel kurulunda kabul edilen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, haklarında denetimli serbestlik tedbiri veya koşullu salıverilme kararı verilecek hükümlülerin işlemlerinde herhangi bir gecikmeye mahal
verilmemesi amacıyla gerekli önlemlerin görüşülmesi için 15.04.2020 tarihinde toplanmıştır.
A-)1-25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun geçici 1. maddesi uyarınca, 30.03.2020 tarihinde genel kurulumuzca alınan 2020/51 sayılı karar doğrultusunda, mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen rutin işlemlerin, salgın önlemleri kapsamında evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek
çalışma yöntemleriyle yürütülmesine devam olunmasına,
B-)1-Meclis Genel kurulunda kabul edilen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, koşullu salıverilme tarihleri dolan hükümlüler hakkında karar verme yetkisi Asliye Ceza, Çocuk, Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğundan, söz konusu
mahkemelerin, koşullu salıverilme işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmelerine,
2-7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı hükümlerinden istifade etmek suretiyle salıverilecek hükümlüler hakkında karar verme yetkisi infaz hâkimliklerine ait olduğundan, söz konusu Hâkimliklerin,
denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmelerine,
3-Yukarıda belirtilen iş ve işlemler yerine getirilirken, 30.03.2020 tarihli kararımız ve önceki tavsiye kararları ile salgınla mücadeleye yönelik tıbbi zorunluluklar doğrultusunda, mümkün olduğunca evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına,
4-Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı veya koşullu salıverilme kararlarının ivedilikle alınmasının ve gerekli diğer işlemlerin gecikmeksizin yerine getirilmesinin adliyelerde fiilen çalışmayı gerektirmesi halinde, maske, koruyucu ekipman, dezenfektan gibi tıbbi malzemeler ve her türlü tıbbi önlem alınmak suretiyle iş ve işlem tesisine,
5-Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı veya koşullu salıverilme kararlarının alınması sırasında hâkim ve savcı dışındaki adliye personelinin sürece dahil olması gerekeceğinden, “3 ve 4” nolu bentte sayılan önlemlerin tamamının adliye personeli için de uygulanmasına,
6-Yasa gereği ortaya çıkan ve özü itibariyle ivedi olan söz konusu iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında gerekli olan tıbbi ekipman ve araç-gereç ihtiyacının temini ve adli personele ulaştırılması hususunda ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcılarının koordinasyon görevi icra etmelerine,
7-30.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararımız, önceki tavsiye kararları ve diğer idari işlemler doğrultusunda risk grubunda görülen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve eşi sağlık personeli olan Hâkim ve Savcılara idari izin verildiğinden, idari izinli sayılan Hâkimlerin müstemirren yetkili olduğu mahkemelerce verilmesi gereken koşullu salıverilme
ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı kararlarının ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı tarafından görevlendirilecek hâkimler eliyle yerine getirilmesine,
8-Müstemir yetkili hâkimi idari izinli olan mahkemeler ve hâkimliklerde herhangi aksama yaşanmaması için, gerekli önlemlerin önceden titizlikle alınması hususunda ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanlarının gerekli hassasiyeti göstermelerine,
9-İdari izinler veya Meclis Genel kurulunda kabul edilen Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan kaynaklanan iş yükü nedeniyle o mahaldeki işin ivedilikle yürütülmesini sağlayacak kadar hâkim bulunmaması halinde, durumun ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanları tarafından derhal Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilmesine,
10-Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı kararları ile salıverilecek hükümlü sayısının çokluğu nedeniyle yeteri kadar infaz hâkimliği bulunmayan adli mahaller için ilave hâkim yetkilendirilmesine,
11-Yasanın kapsamı nedeniyle; Açık Ceza İnfaz kurumlarından izinle çıkan
hükümlülerin, itiraz işlemleri ile yasa kapsamına girmediğinden bahisle durumlarının değerlendirilmesini talep eden hükümlülere ait işlerin mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemiyle ve ivedilik durumları dikkate alınarak icra edilmesine,
12-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek adli sorunların, gecikmeksizin Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirilmesine,
13-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve savcılara duyurulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Mehmet YILMAZ
Başkanvekili