Kategoriler
Bilirkişilik Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü rapor teslim s rapor teslim süreleri

Bilirkişi Raporları ve Teslim Süreleri

“13/03/2020-15/05/2020 tarhileri arasında UYAP Bilirkişi Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması pasife alınmış olup bilirkişi görevlendirmesi yapan merciler tarafından raporun sunulması için belirlenen sürelere ve rapor teslim tarihlerine ilişkin UYAP veri girişlerinin bu duruma göre yapılması gerekir. “

(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gen. Md. Bilirkişilik Daire Bşk.)

(Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Bilirkişilerin Rapor Teslim Sürelerine İlişkin Yazısı için tıklayınız.)

Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar
Ankara Barosu


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Sayı : 87844950-650.01.2.2017-E.43/9795 30/03/2020
Konu : Korona Virüsü Hakkında Alınacak
Tedbirler
DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Salgın hastalığın Ülkemizde görülmesine bağlı olarak, alınan tedbirler ve insanların sosyal temastan kaçınmaları nedeniyle kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmaları ve süresi içinde hukuki işlemleri yapmaları zorlaşmıştır.
Bu bağlamda, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki sürelerin 13/03/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip
işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracağı; bu sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı ve durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine
on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun tarafından alınan 30/03/2020 tarihli karar uyarınca da, daha önce alınan tedbirlere ilaveten “Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı
yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine karar verildiği” belirtilmiştir.
Bu süreçte, bilirkişilerin de görevlendirildikleri dosyaların fiziki olarak kendilerine teslimi için veya verilen sürede hazırladıkları raporları teslim etmek için adliyelere geliş-gidişlerinde zorluklar yaşadıkları, salgın hastalık nedeniyle çekince ve endişeye kapıldıkları müşahede olunmuştur.
Bilindiği üzere, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 52/3 maddesinde düzenlenen “Bilirkişi, kendisine verilen asıl veya ek süre dolmasına rağmen mazeretsiz olarak raporunu sunmadığı takdirde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkişilik görevi verilemez.
Görevlendirmeyi yapan merci bu durumu tespit ettiğinde derhal bölge kuruluna bildirimde bulunur.” hükmü uyarınca UYAP bilişim sisteminde geliştirilen Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle aktif edilmiştir.
Ancak, Covid-19 salgın hastalığın ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yukarıda anılan Geçici 1. Maddesi doğrultusunda, süresinde raporunu getirmeyen bilirkişilerin yeni görevlendirme alamaması için UYAP sisteminde yer alan Rapor Teslim
Kontrolü Uygulamasında değişikliğe gidilmesi zarureti hasıl olmuştur.
Bu kapsamda, 13/03/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında UYAP Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması pasife alınmış olup bilirkişilerin görevlendirildikleri dosyalarda raporlarını sunmaları için kendilerine verilen asıl veya ek sürelerin bu tarih aralığına denk gelmesi durumunda uygulama çalışmayacak ve bu durumdaki bilirkişiler yeni görevlendirme
alabileceklerinden, bilirkişi görevlendirmesi yapan merciler tarafından raporun sunulması için tayin edilen sürelere ve rapor teslim tarihlerine ilişkin UYAP veri girişlerinin ve buna ilişkin kontrollerin yukarıda anılan durumlar gözetilerek yapılması hususunda, Bilgi edinilmesi ve yargı çevrenizdeki daire, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarına duyurulmasını rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür